Uvod v podatkovne tipe NumPy

Tip podatkov je atribut, povezan s podatki, ki določa vrsto vrednosti, ki jih podatki lahko imajo, vrsto operacij, ki se lahko izvajajo na njej, in kar je najpomembneje, koliko pomnilnika potrebuje. Nekateri zelo pogosti tipi podatkov so celi, resnični, logični in črni. V tem članku bomo poskušali razumeti različne vrste podatkov, ki jih podpira Numpy. Numpy je paket python, ki se uporablja za znanstveno računanje. Napisano je izključno v programskem jeziku C. Zato lahko domnevamo, da so tipi podatkov v Numpyju bolj ali manj nadgradnja podatkovnih tipov C.

Številčne podatkovne vrste

Različne vrste podatkov, ki jih podpira numpy, so:

Številčen tip podatkovTesno povezan tip podatkov CVelikost skladiščenjaOpis
np.bool_bool1 bajtlahko vsebuje logične vrednosti, kot so (True ali False) ali (0 ali 1)
np.bytepodpisala char1 bajtlahko vsebujejo vrednosti od 0 do 255
np.ubytenepodpisan char1 bajtlahko vsebujejo vrednosti od -128 do 127
np.shortpodpisano kratko2 bajtalahko vsebujejo vrednosti od -32, 768 do 32, 767
np.ushortkratko podpisan2 bajtalahko vsebujejo vrednosti od 0 do 65.535
np.uintcnepopisan int2 ali 4 bajtelahko vsebujejo vrednosti od 0 do 65, 535 ali 0 do 4, 294, 967, 295
np.int_dolga8 bajtovlahko vsebujejo vrednosti od -9223372036854775808 do 9223372036854775807
np.uintnepodpisan dolgo8 bajtov0 do 18446744073709551615
np.longlongdolgo dolgo8 bajtovlahko vsebujejo vrednosti od -9223372036854775808 do 9223372036854775807
np.ulonglongnepodpisan dolgo dolgo8 bajtov0 do 18446744073709551615
np.half / np.float16-omogoča polovično natančnost s plovcem
Format: bitni znak, 5-bitni eksponent, 10-bitni mantissa
np.singlelebdeti4 bajtiomogoča enostransko natančnost
Format: bitni znak, 8-bitni eksponent, 23-bitni mantissa
np.dvojdvojno8 bajtovomogoča dvojno natančnost lebdenja
Format: bitni znak, 11-bitni eksponent, 52-bitni mantissa.
np.longdoubledolg dvojnik8 bajtovpodaljšek plovca
np.csinglefloat kompleks8 bajtovlahko vsebujejo kompleksne z resničnimi in namišljenimi deli do
enotočni plovec
np.cdoubledvojni kompleks16 bajtovlahko vsebujejo kompleksne z resničnimi in namišljenimi deli do
dvojno natančnost plovec
np.clongdoubledolg dvojni kompleks16 bajtovpodaljšek plovca za kompleksno število
np.int8int8_t1 bajtlahko vsebujejo vrednosti od -128 do 127
np.int16int16_t2 bajtalahko vsebujejo vrednosti od -32, 768 do 32, 767
np.int32int32_t4 bajtilahko vsebujejo vrednosti od -2, 147, 483, 648 do 2, 147, 483, 647
np.int64int64_t8 bajtovlahko vsebujejo vrednosti od -9223372036854775808 do 9223372036854775807
np.uint8uint8_t1 bajtlahko vsebujejo vrednosti od 0 do 255
np.uint16uint16_t2 bajtalahko vsebujejo vrednosti od 0 do 65.535
np.uint32uint32_t4 bajtilahko vsebujejo vrednosti od 0 do 4, 294, 967, 295
np.uint64uint64_t8 bajtovlahko vsebujejo vrednosti od 0 do 18446744073709551615
np.intpintptr_t4 bajtipodpisano celo število, ki se uporablja za indeksiranje
np.uintpuintptr_t4 bajtinepodpisano celo število, ki se uporablja za zadrževanje kazalca
np.float32lebdeti4 bajtinatančnost enojnega plovca
np.float64dvojno8 bajtovdvojna float natančnost
np.complex64float kompleks8 bajtovnatančnost enojnega plovca v kompleksnih številkah
np.complex128dvojni kompleks16 bajtovdvojna natančnost lebdenja v kompleksnih številkah

Primeri podatkovnih vrst NumPy

Zdaj pa razjasnimo, kako se uporablja določena vrsta podatka.

Primer # 1

Ustvarjanje objekta podatkovne vrste

dt = np.dtype(np.int8)

Izhod:

Primer # 2

Iskanje velikosti podatkovne vrste

dt = np.dtype(np.int8)
name = dt.name
sizeoftype = dt.itemsize
print('name:', name, 'size:', sizeoftype)

Izhod:

Primer # 3

Ustvarjanje predmeta podatkovnega tipa z uporabo edinstvenih simbolov za vsako vrsto podatkov

Vsaka vrsta podatkov v numpy ima pripadajočo kodo znakov, ki jo enolično prepozna.

dt = np.dtype('i4')

Izhod:

Primer št. 4

Uporaba podatkovnih vrst za ustvarjanje strukturiranega niza

employee_info = np.dtype((('name', 'S10'), ('age', 'i1'), ('salary', 'f4'), ('rating', 'f4')))
print(employee_info)

Izhod:

a = np.array((('Karthik', 31, 20000, 3.84), ('Rita', 25, 25123.34, 4.41)), dtype = employee_info)
print (a)

Izhod:

Zaključek

Številčni tipi podatkov so bolj ali manj podobni vrstam podatkov C. V grobem jih lahko razvrstimo v bool, bajt, int, float, double in kompleks. Dobri programerji morajo razumeti, kako se podatki shranjujejo in manipulirajo. To lahko dosežemo z učinkovitim razumevanjem podatkovnih vrst.

Priporočeni članki

To je vodnik za NumPy Data Types. Tukaj razpravljamo o tem, kako se s primeri primeri uporablja določen tip podatkov. Za več informacij si lahko ogledate tudi naslednje članke -

  1. Kaj je NumPy?
  2. Matplotlib In Python
  3. Vrste podatkov Python
  4. Slovar v slovenščini

Kategorija: